Usługi

Ikona - proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

Zakres doradztwa obejmuje działania prawne związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, analizą możliwości zagospodarowania nieruchomości w tym przekształcenia przeznaczenia nieruchomości (odlesienie, odrolnienie), oraz podejmowanie działań w zakresie uzyskiwania stosownych pozwoleń administracyjnych, decyzji o warunkach zabudowy (WZ), pozwoleń na budowę (czy tzw. pozwoleń zamiennych), pozwoleń zintegrowanych, decyzji środowiskowych, zaleceń konserwatorskich, pozwoleń na użytkowanie etc. Mamy znaczące doświadczenie w ochronie realizowanych przez naszych Klientów zamierzeń inwestycyjnych przed wadliwym działaniem organów administracji publicznej, w szczególności w obszarze inwestycji budowlanych.

Szczególnym obszarem działalności Kancelarii jest obsługa inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym, usługowym, energetyką odnawialną jak i konwencjonalną, w tym także w postępowaniach prowadzonych w reżimie tzw. ustawy środowiskowej. W sprawach spornych przed sądami powszechnymi reprezentujemy zarówno deweloperów, podwykonawców jak i lokatorów (nabywców lokali). Niektórzy prawnicy kancelarii doświadczenia zdobywali w pracy w sądach zarówno w wydziałach cywilnych, gospodarczych jak i karnych.

Ikona - postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Nasze bogate doświadczenie, w tym w pracy w sądach administracyjnych oraz znajomość realiów funkcjonowania organów administracji publicznej i sądów powszechnych umożliwiają tworzenie najlepszych strategii działań w ramach świadczonych usług zastępstwa procesowego.

Szczególne kompetencje posiadamy w zakresie sporządzania skarg kasacyjnych do NSA zarówno w sprawach inwestycyjno-budowlanych, środowiskowych, funduszy unijnych, jak i innych objętych kognicją sądownictwa administracyjnego.

Ikona - technologie informatyczne

Technologie Informatyczne

Nowe technologie

Doradzamy prawnie podmiotom tworzącym i rozpowszechniającym materiały multimedialne w sieci Internet, świadczymy usługi na rzecz portali i serwisów internetowych wykorzystujących nowoczesne metody komunikacji elektronicznej oraz płatności elektroniczne za świadczone usługi. Nasze aktywne podejście pro klienckie pozwala naszym Klientom swobodnie kształtować modele biznesowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób najkorzystniejszy pod względem optymalizacji kosztów przedsięwzięć.

Prawna ochrona informacji (Compliance)

Świadczymy na rzecz administratorów danych pomoc prawną dotyczącą informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, tajemnic zawodowych (jak też tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej), tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji gospodarczej etc.

Mamy kilkuletnie doświadczenie w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań organizacyjno-prawnych zapewniających legalne gromadzenie i przetwarzanie danych podlegających prawnej ochronie, a od 2018 r. również z uwzględnieniem wymagań RODO. W tym celu przeprowadzamy audyty skutkujące tworzeniem odpowiedniej dokumentacji prawnej oraz udzielamy rekomendacji dalszych działań zaradczych dla administratorów (inspektorów ochrony danych – IOD, administratorów bezpieczeństwa informacji, decydentów).

Własność intelektualna

Kancelaria doradza podmiotom w zakresie skutecznej ochrony nowoczesnych rozwiązań IT (w tym programów komputerowych, standardów technologicznych) oraz wszelkich innych przejawów działalności stanowiących własność intelektualną tych podmiotów.

Handel elektroniczny

Doradztwo w zakresie handlu elektronicznego obejmuje zagadnienia zawierania umów on-line, korzystanie z podpisu elektronicznego, stosowanie elektronicznych instrumentów płatniczych, ochronę konsumenta.

Elektroniczna administracja

Wspieramy także podmioty publiczne w inwestycjach dotyczących tworzenia tzw. e-urzędów. Usługi prawne w tym zakresie dotyczą w szczególności analizy przedwdrożeniowej (studia wykonalności, koncepcje rozwiązań IT wspierających urząd) w zakresie wymagań prawnych dla rozwiązań informatycznych stosowanych w tych jednostkach.

ikona-zamowienia-publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne dokumentacji przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (Wspieramy zamawiających (instytucje sektora finansów publicznych) w przygotowaniu OPZ), czy istotnych postanowień umowy (IPU, wzorów umownych), właściwych dla zamówień publicznych IT – przykładowo dotyczących zakupu i wdrożenia systemów informatycznych (oprogramowania) dedykowanych czy też standardowych (COTS – Commercial of-the-shelf), usług wsparcia w zarządzaniu projektami IT (według metodyki PRINCE,….), etc.

Wielokrotnie doradzaliśmy wykonawcom w postępowaniach przetargowych, pomagając we właściwym spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wspierając tworzenie właściwych ofert oraz doradzając na etapie realizacji umów (wdrożeniowych, serwisowych czy utrzymaniowych). Niejednokrotnie wydawaliśmy opinie prawne z zakresu zamówień publicznych IT, czy też doradzaliśmy i reprezentowaliśmy wykonawców na etapie postępowania odwoławczego przed KIO i w sądach powszechnych.