Publikacje

Publikacja - prawo budowlane - komentarz

Prawo budowlane. Komentarz

Już III wydanie Komentarza, którego współautorem jest dr Tomasz Filipowicz, zawiera wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy – doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifikacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego etapach – podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce.

Zobacz więcej
publikacja - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym. Komentarz

Już III wydanie Komentarza do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego współautorem jest dr Tomasz Filipowicz, uwzględnia najnowsze zmiany prawne. Szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy. Dodatkowym walorem opracowania jest omówienie zagadnień dotyczących wymagań towarzyszących procesom planistycznym z zakresu innych dziedzin prawa, m.in. gospodarki nieruchomościami, kartografii i geodezji, ochrony środowiska czy też ochrony zabytków.

Zobacz więcej
Publikacja - ustawa środowiskowa - komentarz

Ustawa środowiskowa. Komentarz

Dr Tomasz Filipowicz współredaktorem naukowym już trzeciego w historii kancelarii komentarza, tym razem do tzw. ustawy środowiskowej, po komentarzach do Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. We współpracy z wydawnictwem C.H.Beck, pod redakcją naukową prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej – Filipowicz, w gronie przyjaciół i ekspertów: sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, adwokatów, pracowników naukowych i urzędników administracji publicznej, powstało opracowanie mające duży walor praktyczny.

Zobacz więcej